Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten van Hielspoorvoorkomen.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Hielspoorvoorkomen.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Hielspoorvoorkomen.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Hielspoorvoorkomen.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Niets van deze internetsite mag door derden zonder toestemming van Hielspoorvoorkomen.nl worden gebruikt.

2 Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Het eigendomsrecht van de geleverde goederen blijft voorbehouden aan Hielspoorvoorkomen.nl tot volledige betaling van de levering heeft plaatsgevonden.
2.3 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 1 tot 7 werkdagen. Hielspoorvoorkomen.nl zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3 Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van het aangeboden product niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de internetsite zijn inclusief 21% BTW .

4 Recht van retour
4.1 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 5 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd. De verzend-/administratiekosten voor het retourneren/ruilen van artikelen kunt u niet bij Hielspoorvoorkomen.nl verhalen. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Hielspoorvoorkomen.nl het ontbrekende alsnog leveren, dan wel, naar haar keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.
4.2 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.
4.3 Hielspoorvoorkomen.nl kan een advies geven betreffende de maatvoering maar kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze onjuist is.

5 Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Hielspoorvoorkomen.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Hielspoorvoorkomen.nl. Hielspoorvoorkomen.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Hielspoorvoorkomen.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Hielspoorvoorkomen.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6 Garantie
6.1 Hielspoorvoorkomen.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Hielspoorvoorkomen.nl komt overeen met de fabrieks-garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

7 Offertes
7.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Hielspoorvoorkomen.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Hielspoorvoorkomen.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8 Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Hielspoorvoorkomen.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Hielspoorvoorkomen.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Hielspoorvoorkomen.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9 Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van Hielspoorvoorkomen.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10 Bereikbaarheid internetsite
10.1 Hielspoorvoorkomen.nl en met haar de service-provider doen al het mogelijke om de bereikbaarheid van haar internetsite zo optimaal mogelijk te houden. Echter kan Hielspoorvoorkomen.nl niet garanderen dat haar internetsite zonder storingen is te raadplegen en kan hierdoor ook geen aansprakelijk accepteren voor het uitvallen van een of meerdere services voor korte of langere tijd.

11 Aansprakelijkheid
11.1 Hielspoorvoorkomen.nl is niet aansprakelijk voor letsel, of anderzijds misbruik conform wettelijke regelgeving, veroorzaakt met en/of door producten welke door Hielspoorvoorkomen.nl zijn geleverd aan derden. Elke verantwoordelijkheid van het gebruik van producten is geheel voor rekening van de ontvanger van geleverde producten. Elke overige aansprakelijkheid van Hielspoorvoorkomen.nl, in en buiten rechte, zullen zijn gemaximeerd tot het bedrag van de eventuele bestelling gedaan door de klant bij Hielspoorvoorkomen.nl.
11.2 De verpakking waarin de bestelling wordt verzonden mag niet zonder toestemming van Hielspoorvoorkomen.nl worden hergebruikt. Voor het hergebruik van deze verpakking zonder uitdrukkelijke toestemming accepteert Hielspoorvoorkomen.nl geen aansprakelijkheid.

12 Overmacht
12.1 Hielspoorvoorkomen.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Hielspoorvoorkomen.nl. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 Hielspoorvoorkomen.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hielspoorvoorkomen.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

13 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Hielspoorvoorkomen.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Limburg kennis, tenzij Hielspoorvoorkomen.nl er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14 Medische zorg
14.1 Hielspoorvoorkomen.nl is te allen tijde nooit verantwoordelijk voor letsel of andere klachten.
De inlegzolen die wij verkopen zijn van uitzonderlijke kwaliteit, maar er is nooit medisch bewezen dat dit klachten kan voorkomen of verhelpen. Bij aanhoudende klachten verwijzen wij u door naar de specialist
14.2 Hielspoorvoorkomen.nl zal nooit beweren dat onze inlegzolen medisch voorgeschreven zijn en het gebruik hiervan is voor eigen risico.

15 Klantenservice
15.1 Heeft u suggesties, vragen of klachten over onze artikelen of service dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar onze klantenservice. Onze klantenservice is op werkdagen bereikbaar via e-mail (service@Hielspoorvoorkomen.nl). Na ontvangst van uw e-mail wordt gestreefd deze binnen twee werkdagen te beantwoorden.